Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Seimo nario E. Pupinio kreipimasis į Utenos rajono apylinkės prokuratūrą DĖL NETEISĖTO IŠMOKŲ MOKĖJIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

    Nuo 2007 metų siekiu atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į pagrįstai abejotiną Utenos rajono savivaldybės mero ir jo pavaduotojų gaunamų išmokų teisėtumą. Šios kadencijos Utenos rajono savivaldybės taryba, keisdama savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas, reglamentuojan?ias kompensacijų už kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidas, kurios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas gali būti mokamos tarybos nariams, priėmė sprendimą kur kas didesnes išmokas Utenos rajono savivaldybėje mokėti ir pareigines algas gaunantiems politikams.Pagal 2009 metų sausio 29 dienos Utenos rajono savivaldybės sprendimu (Nr. TS-3) priimto Tarybos veikos reglamento (toliau vadinama - Reglamentas) 156 straipsnio redakciją, tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms padengti mokama iki 2,5 MMA dydžio išmoka kas mėnesį. Reglamento 155 punkte nustatyta tvarka, pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą sąrašą, merui, jo pavaduotojui ir mero patarėjui numatytos atitinkamai 2,5; 1,5 ir 0,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio išmokos kas mėnesį už veiklą, susijusią su „telefono ir transporto išlaidomis bei paslaugomis poilsio, šven?ių dienomis bei kitu ne darbo metu." Kadangi merai, merų pavaduotojai savo veiklai gauna visą aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis, pašto bei telefoninio ryšio paslaugomis ir naudojasi savivaldybės išlaikomu transportu, siekiau, kad būtų kompetentingai įvertintas nurodytas teisinis reguliavimas ir įstatymų pažeidimo atveju minėtas Utenos savivaldybės tarybos veiklos Reglamentas būtų pakeistas, o neteisėtai panaudotos lėšos būtų sugrąžintos į valstybės biudžetą. Dėl neteisėto tokių išmokų mokėjimo išvadas yra pateikę kai kurios valstybinės institucijos ir teismai. Vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 4 d. negin?ijamoje nutartyje išaiškino, kad papildomos išmokos merams ir jų pavaduotojams prieštarauja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai (2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-560/2009. Procesinio sprendimo kategorija 17.2.). Remiantis minėta ir žemesnės instancijos teismų nutartimis, kai kuriose apskrities savivaldybėse buvo pakeisti savivaldybių tarybų veiklos reglamentai ir sprendimai, reglamentuojantys nevienodas išmokas tarybos nariams ir merams bei jų pavaduotojams buvo atšaukti, o neteisėtų išmokų mokėjimai merams ir jų pavaduotojams buvo sustabdyti. Tuo tarpu Utenos rajono savivaldybės politikai delsia priimti teismo nutartį atitinkan?ius sprendimus.

Pagal turimą informaciją, Utenos rajono savivaldybės taryba, 2009-08-27 keisdama Reglamentą, dar labiau jį „supainiojo" ir vietoje vieno norminio tesės akto išmokų tarybos nariams mokėjimo klausimu atsirado du dokumentai: norminis ir individualus, praktiškai įteisinantys buvusias Reglamento nuostatas, dėl to buvo stabdomi procesai teismuose, procedūras pradedant iš naujo. Tokiu būdu kaitaliodama tesiės aktus, savivaldybė galimai siekė vilkinti procesą, kad minėtų išmokų mokėjimas nebūtų nutrauktas kiek galima ilgesnį laiką.

Remdamasis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, prašau Utenos rajono apylinkės prokuratūrą:

 1) ištirti, ar 2,5 MMA priedą kompensaciją jau nebe pirmus metus Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, kaip ir jo pavaduotojas Vidmantas Valin?ius (1,5 MMA) bei mero patarėja Stasė Maigienė (0,5 MMA), gauna teisėtai. Tarybos nariai pagal patvirtintą Reglamentą gauna 0,4 MMA, arba 320 Lt, o komitetų pirmininkai - 0,6 MMA dydžio išmokas. Taip pat įvertinti galimą piktnaudžiavimą vilkinant priimti teismo išaiškinimą atitinkan?ius sprendimus;

 2) įvertinti galimą interesų supainiojimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje veiksmuose, taip pat išaiškinant, ar būtini analogiški teismo sprendimai kiekvienai savivaldybei, nustatant priimtų teisės aktų prieštaravimą Lietuvos Respublikos įstatymams.

Siekiant atsakyti į pateiktus klausimus, prašau atlikti tyrimą ir Lietuvos Respublikos įstatymų įgalintomis priemonėmis užtikrinti, kad būtų apgintas viešasis interesas, t.y. galimai neteisėtai pasisavintos lėšos būtų grąžintos į valstybės biudžetą.

 

PRIDEDMA:
1) Seimo nario E. Pupinio 2007-11-13 raštas Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje, kopija, 1 lapas; 
2) Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje A. Petriko 2007-12-11 Nr. 10-128 (1.8.) į 2007-11-13 raštą, kopija, 1 lapas;
3) Seimo nario E. Pupinio 2010-07-20 Nr. SN-S-33 raštas Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje, kopija, 1 lapas;
4) Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje A. Petriko raštas 2010-07-28 Nr. 1-6, kopija, 2 lapai.

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019