Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Ar tikrai nieko nedaroma dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo?


Pastaruoju metu, skleisdamos melagingą žinią, neva Lietuvos institucijos nieko nedaro siekiant suvienodinti tiesiogines išmokas, kai kurios politinės partijos, ,,medžiodamos" rinkėjų balsus, pradėjo parašų rinkimo akcijas. Pirmieji parašus pradėjo rinkti Vagnoriaus krikš?ionys. Jie parašus renka ,,Dėl ES išmokų Lietuvos ūkininkams padidinimo ir paramos žemės ūkiui suvienodinimo" ir kreipiasi į Europos Parlamento Peticijų komiteto pirmininkę reikalaudami priimti ir išnagrinėti peticiją, kuria reikalaujama didesnių išmokų Lietuvos žemdirbiams 2014-2020 m. finansiniam laikotarpiui. Antrieji, Karbausko žalieji valstie?iai, įkandin puolę rinkti parašus prieš ,,Baltijos šalių diskriminaciją Europos Sąjungoje", kreipiasi nežinia į ką, ta?iau ragina LR Prezidentę, LR Seimą ir LR Vyriausybę, kad derybose dėl naujojo 2014-2020 m. finansinio laikotarpio su ES, tinkamai įvardintų Lietuvos prioritetus.

 Darbas su tarptautiniais partneriais, ES struktūromis, siekiant Lietuvos žemdirbiams naudingų tikslų, ir šalies viduje visuose lygiuose buvo vykdomas nuo pat kadencijos pradžios, kuomet pradėjo dirbti A. Kubiliaus Vyriausybė, ir esu įsitikinęs, kad nuosekliai bus vykdomas toliau. Esu nemažos dalies renginių liudininkas, kuomet Žemės ūkio ministras K. Starkevi?ius susitikimuose su ES šalių žemės ūkio ministrais ir kitais atsakingais asmenimis nuolat keldavo klausimą dėl ES spręstinos problemos - tiesioginių išmokų suvienodinimo, o 2010 m. kovo 31 d. Žemės ūkio ministras savo įsakymu sudarė darbo grupę Lietuvos Respublikos pozicijai dėl BŽŪP ateities parengti, į kurios sudėtį įtraukti Žemės ūkio ministerijos bei socialinių partnerių (ŽŪR, įvairių žemdirbių savivaldos organizacijų) atstovai. Darbo grupė parengė ir 2010 m. spalio 12 d. patvirtino horizontalaus pobūdžio poziciją.

2010 m. balandžio 29 d. tarptautinės parodos „AgroBalt 2010" atidaryme kalbėjusi Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad „Bendroji žemės ūkio politika ES turi būti aiški visuomenei". Parodos „AgroBalt 2010" metu įvykusiame politiniame forume „Gyvenimo kokybė kaime bei galimybės ES naujosios finansinės perspektyvos kontekste" eurokomisaras, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, Da?ianas Čiolosas pabrėžė, kad ES Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) po 2013 m. turi būti pagrįsta lygybės tarp senųjų ir naujųjų šalių principu. Apie tuos pa?ius principus parodos išvakarėse su komisaru kalbėjo ir Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. Forumo apvaliojo stalo diskusijoje dalyvavo ES ir kaimyninių šalių žemės ūkio pareigūnai: naujasis eurokomisaras, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, Dacian Ciolos, buvęs eurokomisaras, dabartinis fondo ,,Žemės ūkio investicinė parama Europai" (RISE) prezidentas Franz Fischler, Lietuvos žemės ūkio ministras Kazys Starkevi?ius, Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) prezidentas Mark Thomasin-Foster, Estijos žemės ūkio ministras Helir-Valdor Seeder, Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Marek Sawicki, apie 20 oficialių delegacijų iš užsienio. 

2010 m. gruodžio 6 d. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtai pozicijai dėl Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities po 2013 m.

 2010 m. liepos 2 d. Seime Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Žemės ūkio rūmais organizavo konferenciją „Lietuvos pozicija derybose dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos 2014 - 2020 m.", kurios metu taip pat buvo kalbama ir su Žemdirbių asocijuotomis struktūromis, buvo derinamos pozicijos ir tariamasi dėl bendro veikimo.

 2011 Gegužės 25 d. Seimo Europos informacijos biure įvyko bendra Kaimo reikalų komiteto ir Europos informacijos biuro surengta diskusija „Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) artėjant 2020 m." Diskusijoje pranešimus skaitė Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio universiteto bei Žemės ūkio rūmų atstovai. Po įvykusios diskusijos medžiaga dėl Lietuvos pozicijos ES bendrosios žemės ūkio politikos buvo išsiųsta Lietuvos atstovams ES parlamente.

 2011 m. birželio 9 dieną Seime buvo priimta mano ir Kaimo reikalų komiteto narių paruošta rezoliucija ,,Dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2013 metų", kuri 2011 m. liepos 12 d. buvo pristatyta ir išplatinta man, kaip Kaimo reikalų komiteto pirmininkui, dalyvaujant Briuselyje Europos Parlamento surengtoje diskusijoje dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities, kurioje dalyvavo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei nacionalinių parlamentų žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalus kuruojan?ių komitetų atstovų. ES Tarybai pirmininkaujan?ios Lenkijos Senato Žemės ūkio komiteto pirmininkas Ježis Chruš?ikovskis taip pat pritarė poreikiui reformuoti BŽŪP. Jis pažymėjo, kad reforma turi būti ne kosmetinė, o reikšminga, t. y. suvienodintos tiesioginės išmokos tarp valstybių narių, pati tiesioginių išmokų schema turi būti apskai?iuojama vadovaujantis objektyviais kriterijais.

 Lietuvos ūkininkų sąjunga 2011 m. liepos 26 d. Kaune vykusios tarptautinės konferencijos „Bendroji žemės ūkio politika: kiek realūs ES naujųjų šalių lūkes?iai?" metu paskelbė išvadas, kurios priimtos bendru konferencijos dalyvių sutarimu ir toliau yra naudojamos kaip Lietuvos ūkininkų pozicija, dalyvaujant tarptautiniuose ūkininkų forumuose.

 Negalima nepaminėti ir dar vienos labai svarbios tarptautinės konferencijos, kurią praėjusių metų birželio 28-29 d. Briuselyje taip pat surengė Lietuvos ūkininkų sąjunga. Jos dalyviai - Lietuvos žemdirbiai, žemdirbių organizacijų lyderiai kartu su nevyriausybinių organizacijų atstovais iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos, dalyvaujant atstovams iš Europos Komisijos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Europos Parlamento, Europos žemdirbių organizacijų COPA-COGECA - diskutavo dėl formuojamos ES Bendrosios žemės ūkio politikos iki 2020 m. ir aptarė priemones, ypatingą dėmesį skirdami naujųjų ES šalių narių žemdirbių siekiui ieškoti galimybių naujuoju finansiniu laikotarpiu nutraukti ūkininkų skirstymą į senųjų ir naujųjų ES šalių bei suvienodinti jų vertinimą.

 Žemės ūkio ministerijoje 2011 m. rugsėjo 30 d. Žemės ūkio ministro Kazio Starkevi?iaus kvietimu lankėsi Lietuvos europarlamentarai. Daugiausia dėmesio susitikime skirta tiesioginių išmokų vokų paskirstymui tarp valstybių narių, nes nuo to priklauso, ar Lietuvai bus sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos bendrojoje rinkoje. Susitikime su ministerijos vadovybe ir kitais pareigūnais dalyvavo Europos Parlamento nariai ar jų atstovai. K. Starkevi?ius pabrėžė, kad Lietuvos pozicija dėl vieno svarbiausių Bendrosios žemės ūkio politikos klausimų - tiesioginių išmokų - išlieka principinė: tiesioginės išmokos visose ES šalyse narėse turi būti išmokamos pagal tą patį modelį, o jų lygis nustatomas vadovaujantis objektyviais kriterijais, užtikrinan?iais konkurencingumą ir lygias ūkininkavimo sąlygas vieningoje ES rinkoje.

 Ministerijos atstovai nuolat dalyvauja ir savo poziciją išsako ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžiuose. K. Starkevi?ius labai aiškiai Lietuvos poziciją dėl teisingų ir sąžiningų tiesioginių išmokų paskirstymo po 2013 m. išsakė 2011 metų kovą, kai ES pirmininkaujan?ios Vengrijos parengtos išvados dėl BŽŪP po 2014-ųjų metų buvo pristatytos ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje. Tuomet kartu su Lietuva Vengrijos pasiūlymams nepritarė ir Latvija, Estija, Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė bei Malta.

 2011 m. lapkri?io 23 d. Europos Parlamente vyko diskusija, kurioje buvo aptariami teisiniai pasiūlymai dėl Bendrosios žemės ūkio politikos. Konferenciją organizavo COPA-COGECA ir Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas drauge su Europos Komisija ir šiuo metu ES pirmininkaujan?ios Lenkijos atstovais.

 Lapkri?io 28 d . Kaimo reikalų komitete susitikau su Latvijoje išrinkta Europos Parlamento nare Sandra Kalniete, kuri priklauso Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui, todėl daugiausia dėmesio pokalbyje buvo skirta Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) perspektyvoms po 2013 metų. Susitikimo metu buvo sutarta, kad bendrų visoms Baltijos šalims tikslų bus siekiama vieningai. Ypa? svarbu tinkamai pasirengti politinėms deryboms ir aktyvinti pastangas parlamentų, vyriausybių ir žemdirbių visuomeninių organizacijų lygiu.

Ypatingai sėkmingai diskusijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos po 2013 metų vyko Vokietijoje žemės ūkio parodos ,,Žalioji savaitė 2012" metu. Čia ta pa?ia intencija įvyko ne tik daug svarbių dvišalių susitikimų, bet ir trišalis Baltijos šalių - Lietuvos, Latvijos, Estijos - ministrų susitikimas, kurio metu sausio 24 dieną buvo pasirašyta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemės ūkio ministrų ir nevyriausybinių organizacijų lyderių deklaracija dėl BŽŪP principinių dalykų.

 Vasario 22-23 d. žemės ūkio ministro Kazio Starkevi?iaus vadovaujama delegacija dalyvavo Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos žemės ūkio ministrų konferencijoje „Bendroji žemės ūkio politika po 2013 m.", vykstan?ioje Augustave (Lenkija). Siekdamas aptarti aktualiausius klausimus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2013 m., Baltijos šalių žemės ūkio ministrus susitikti pasikvietė Lenkijos žemės ūkio ministras.

 Išvardinau tik keletą renginių, kuriuose teko dalyvauti arba apie kuriuos buvau informuotas. Ateityje taip pat laukia dar daug ne mažiau svarbių darbų. Lietuvos Žemdirbių asocijuotos struktūros aktyviai dalyvauja bendruose posėdžiuose su analogiškom organizacijom Baltijos šalyse. Galvojama apie platesnę šalių konsolidaciją siekiant teisingesnės Bendrosios žemės ūkio politikos ES šalyse. Tikiuosi, kad balandžio mėnesį Taline numatomame surengti trijų Baltijos valstybių Žemės ūkio sritį kuruojan?ių nacionalinių komitetų pirmininkų susitiksime taip pat priimsime dar labiau Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrą poziciją išgryninantį dokumentą, kuris suteiks mandatą išreikšti bendrą poziciją numatomuose ES Žemės ūkio klausimais besirūpinan?ių komitetų pirmininkų konferencijose Briuselyje ir Kopenhagoje.

 Edmundas Pupinis,

 Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

 

 

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019