Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Seime priimta rezoliucija „Dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos ateities

             2011 m. birželio 9 d. Seimas vienbalsiai pritarė Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio pateiktai rezoliucijai „Dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2013 metų". Rezoliuciją pasirašė visi Kaimo reikalų komiteto nariai. Rezoliucijoje konstatuojama, kad teisingos ir sąžiningos tiesioginės paramos paskirstymo sistemos sukūrimas turi būti vienas Bendrosios žemės ūkio politikos ateities (BŽŪP) tikslų, tiesioginės išmokos visose ES valstybėse narėse būtų išmokamos pagal tą patį modelį, o jų lygis nustatomas vadovaujantis objektyviais kriterijais, užtikrinan?iais konkurencingumą ir lygias ūkininkavimo sąlygas vieningoje ES rinkoje.

               Rezoliucijoje taip pat pažymima, kad kaimo plėtra turi išlikti sudėtinė BŽŪP dalis, išlaikant prioritetinių kryp?ių pobūdį, be to, neturi būti tapatinama su Sanglaudos politika, o rinkos reguliavimo priemonės turi būti tobulinamos ir turėtų veikti kaip stabilumo garantas krizių atveju.Rezoliucija bus išplatinta ES valstybių narių nacionaliniams parlamentams, Europos Parlamentui, ES Tarybai ir Europos Komisijai.E.Pupinis, komentuodamas priimtą rezoliuciją, pažymėjo, kad: „Komitetas visuomet pasisakė už tiesioginių išmokų suvienodinimą ES mastu. Tokia Komiteto nuomonė buvo įtvirtinta jau 2010 m. gruodžio 8 d. Komiteto išvadoje dėl Komisijos komunikato „BŽŪP artėjant 2020 m.: Su apsirūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas". Komiteto pozicija ne kartą yra pristatyta susitikimuose su kitų ES valstybių atstovais bei ES nacionalinių parlamentų žemės ūkio komitetų pirmininkų susitikime Vengrijoje.Atsižvelgiant į tai, kad artėjame prie baigiamosios sprendimų priėmimo Europos Komisijoje ir Europos Parlamente stadijos, kuomet jau teisės aktais bus įtvirtinta ne tik bendra suma, skirta paramai žemės ūkio subjektams visoje ES, bet ir finansavimo principai paskirstant finansavimą tarp ES šalių. Rezoliucijos priėmimas - tai vienas iš žingsnių siekiant Lietuvai naudingų sprendimų. Prieš porą savai?ių Kaimo reikalų komitetas kartu su Seimo Europos informacijos biuru surengė diskusiją „ES bendroji žemės ūkio politika artėjant 2020 m.", kurioje pranešimus skaitė Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio universiteto bei Žemės ūkio rūmų atstovai. Į diskusiją buvo kvie?iami ir Lietuvoje išrinkti Europos Parlamento nariai, deja, dėl dalyvavimo Europos Parlamento komitetų posėdžiuose jie negalėjo atvykti, ta?iau po diskusijos E.Pupinis išplatino kreipimąsi į Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius, kuriame paprašė įvertinti žemės ūkio sektoriaus svarbą Lietuvoje, ir persiuntė suderintą Lietuvos poziciją BŽŪP birželio mėnesį balsuojant Europos Parlamente dėl Europos Komisijos komunikato „BŽŪP artėjant 2020 m." Ta?iau svarbiausi sprendimai Europos Parlamente bus priimami rudenį, kuomet bus priimami konkretūs teisės aktai. Tikimasi, kad, suvienijus Lietuvos ir kartu su Lietuva įstojusių šalių europarlamentarų, minėtų šalių vykdomųjų institucijų ir derybininkų pastangas, 2014-2020 metų finansiniame periode galime pasiekti kur kas teisingesnių paramos žemės ūkiui Europos Sąjungoje finansavimo principų, negu buvo besibaigian?iame 2007-2013 finansiniame periode".TSŽ inf.

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019