Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Dėl TS-LKD vertybinių nuostatų

             Politinė sistema Lietuvoje vystosi panašiai kaip ir kituose Europos kraštuose, nežiūrint kai kurių savitų politinių nukrypimų, kuriuos, ko gero, sąlygojo kaimynystė su didžiąja Rytų kaimyne, taip pat nemažas sovietinės okupacijos laikotarpis. Galbūt mes, lietuviai, šiek tiek daugiau paklaidžiojome politinio populizmo klystkeliais, ta?iau politinių partijų spektras ir bendrosios politinės raidos tendencijos pastaruoju metu visoje Europoje tampa labai panašios. Ką tos tendencijos diktuoja ir kaip privalėtų elgtis mūsų partija, reaguodama į tas tendencijas, ko gero, klausimas dar lieka atviras, ta?iau, manau, atsakymo paieškos būtinybės neišvengsime.

           Nesenai teko dalyvauti jaunų žmonių sambūryje. Jie, susėdę prie bendro stalo, pasiremdami konservatyviosios politikos teorijos kūrėjų mintimis, labai nuoširdžiai kalbėjo apie dešiniąją kryptį politikoje. Taip pat teko girdėti ir apie panašų jaunimo sambūrį politinėje kairėje. Manau, gerai, kad jaunimas ieško savos tiesos, savo politinio tapatumo supratimo, nes tokie ieškojimai, manau, ateityje padės skaidrinti politinę sistemą. Tenka pastebėti, kad nemažai net ir naujai atsirandan?ių partijų, siekdamos rinkėjų palankumo, deklaruoja savo partijas kaip esan?ias ,,netoli centro", t. y. centro dešinė, centro kairė, centro ir t.t. Reikia pripažinti, kad mes, politinės demokratijos požiūriu, vis dar jauna atkurtos demokratijos šalis, skirtingai negu kai kurios kitos Europos šalys, politinėje sistemoje kai kurių politinių srovių dar nesame išbandę. Manau, situacija klostosi taip, kad ir pas mus, tikimės, pa?ia švelniausia forma ir neturėdamos didelės politinės įtakos ,,atriedės" nacionalistinės ultradešiniosios politikos idėjos, nes kai kam jos tampa vos ne tapa?ios su patriotizmu ar net pilietiškumu. Reikia prisiminti atsakomybę ir mums patiems, kad nepadarėme, o gal ir nedarėme, kad naujai atsirandan?ios politinės jėgos ir jas atspindin?ios sąvokos būtų teisingai suprantamos. Taip pat, ko gero, dėl įvairių priežas?ių (manau, ne tik dėl gamtosauginių, bet ir dėl energetinių) neišvengsime žaliųjų suaktyvėjimo. Jau ir šiuo metu viešoje erdvėje tenka stebėti diskusijas, kas tie tikrieji žalieji - ar naujai susikūrusi partija, ar žaliųjų judėjimas, kuris pavėlavo virsti partija. Nors subalansuotos plėtros, gamtosauginės ir gamtos globojimo idėjos ne svetimos ir mūsų partijai, manau, jos ir toliau turi būti puoselėjamos, ta?iau supratimas, kaip tai turi būti daroma praktiškai, aiškiai skiriasi. Vieni mato, kad meilę gamtai galima deklaruoti tik tuo metu, kai toje erdvėje nėra žmogaus, kiti mato, kad kaip tik sąžiningas žmogus gali būti tos aplinkos neatskiriama, pa?ią aplinką puoselėjanti dalis. Ta?iau kalbant apie politinę tapatybę, nemanau, kad ilgainiui sugebėsime išlikti labai pla?iai politiškai aprėpiantys ir švelnia forma atstovaujantys minėtoms naujai atsiradusioms ,,ultra" ir ,,žaliosioms" politinėms kryptims. Todėl manau, kad vis iš naujo turime identifikuoti savo politinę tapatybę, savo vertybinį pagrindą, nes mums, kaip centro dešinei, tai ypa? svarbu, nes mes vienijame nemažai politinių kryp?ių, kurias atspindi mūsų partijos frakcijų ir bendruomenių pavadinimai. Beje, jau pasigirsta balsų, norin?ių steigti konservatorių bendruomenę, kam aš asmeniškai nepritariu. Manau, kad turime eiti kitu keliu, t. y. kalbėjimo ir susitarimo dėl bendrų vertybinių nuostatų paieškos, o ne jų išskaidymo į atskiras grupes, keliu. Turime sutarti ir susitarti dėl savo vertybinio tapatumo ne tik teoriniu lygmeniu, bet ir praktiniu, vertybinių nuostatų taikymo, lygmeniu. Deja, kai kalbame teoriniu lygmeniu, net nesigin?ydami sutariame, kad mums svarbios mūsų partijos puoselėjamos krikš?ioniškos šeimos, bendruomenės, Motiejaus Valan?iaus blaivybės idėjos, kitos vertybinės nuostatos, ta?iau, kai tai turi virsti praktiniais sprendimais, įstatymais, prasideda labai aštrios vidaus diskusijos, kurios manau, nemalonios ne tik mums, esantiems Seime, bet ir mūsų bendrapartie?iams kitur bei rėmėjams. Todėl, manau, turime griežtai nusistatyti ribas, kurių, saugodami savo politinę tapatybę, negalime peržengti. Todėl, prieš teikdami viešiems svarstymams pasiūlymus vertybiškai svarbiais klausimais, jei jie sukelia abejonių mūsų vertybinių nuostatų atžvilgiu, turime aptarti pasitelkdami ne tik Seimo frakcijos, bet ir partijos struktūrinius padalinius. Kaip ir minėjau, siekdami neprasilenkti su besiformuojan?iomis partijos tapatybės nuostatomis, privalome ieškoti kuo platesnio sutarimo, nors tai ir pareikalautų nemažai laiko sąnaudų.
           Be jau minėtų ir daug diskusijų sukėlusių šeimos, dirbtinio apvaisinimo ar blaivybės puoselėjimo klausimų, labai svarbu būtų nusistatyti ir mūsų požiūrį į valstybės santykį su priva?ia nuosavybe, kuris, kaip jau minėjau kalbėdamas apie žmogaus ir gamtos teisinius santykius, yra taip pat labai įvairiai suprantamas. Beje, šis klausimas daugiausiai ir paskatino mane šiandieną pasisakyti, nes, kaip ir daugelis, kurie šiandien pasitikrino elektroninio pašto dėžutę, radau kreipimąsi į TS-LKD XVII-tąjį suvažiavimą partijos pozicijos priva?ios nuosavybės klausimu. Pradžią noriu pacituoti: ,,Lietuvos Žemės Savininkų sąjunga, Lietuvos miško savininkų asociacija, Visuomeninė kraštotvarkos draugija - nacionalinės žemės ir miškų savininkams atstovaujan?ios visuomeninės organizacijos kreipiasi į garbingus suvažiavimo dalyvius siekdamos atkreipti jūsų dėmesį į atskirų TS-LKD atstovų Seime vykdomą destruktyvią politiką priva?ios nuosavybės atžvilgiu. Tai kertasi su dešiniųjų pažiūrų partijos vertybinėmis nuostatomis." Todėl manau, kad be dėmesio negalime palikti nei šio trijų asociacijų vadovų pasirašyto kreipimosi, nei mūsų politinei tapatybei vieno svarbiausių, valstybės ir nuosavybės santykius apspendžian?io, klausimo svarstymo, bet atsižvelgdamas į tai, kad suvažiavimo darbotvarkėje nebuvo numatytas minėtų klausimų svarstymas, kreipimosi tekstą siūlau perduoti svarstyti partijos prezidiumui, kuris turėtų apsispręsti, kaip organizuoti svarstymus dėl mūsų pozicijos minėtu klausimu.

 

Edmundas Pupinis

Kalba, sakyta TS-LKD suvažiavime

 

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019