Pavadinimas: Jungiasi centro dešiniosios partijos
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2009
http://www.pupinis.lt/straipsnis-17.html

Jungiasi centro dešiniosios partijos

XI Tėvynės sąjungos suvažiavime Lietuvos centro dešiniųjų partijų flange įvyko esminis įvykis – prie Tėvynės sąjungos prisijungė gilias istorines ir politines tradicijas išsaugojusi Lietuvių tautininkų sąjunga. Utenis, prašydamas papasakoti apie dešiniųjų partijų jungimąsi, kalbina Tėvynės sąjungos prezidiumo narį, LR Seimo narį Edmundą Pupinį.

Tėvynės sąjungos suvažiavimas – tai sėkminga pradžia, siekiant Lietuvoje sukurti stiprią ir vertą pasitikėjimo centro-dešiniąją politinę jėgą. Ko gero, susitinkant su rinkėjais, nėra kito taip dažnai pasikartojan?io klausimo, kaip kodėl Lietuvoje tiek daug partijų, netgi dažnai pajuokaujama, kad Lietuvoje dviem lietuviams vidutiniškai tenka trys partijos. Todėl džiugu, kad savo aukš?iausiose valdymo instancijose, suvažiavimuose, absoliu?ia balsų dauguma politinės jėgos nusprendė susijungti ir nuo šiol veikti kartu. Nors politiniai oponentai bando skeptiškai vertinti šį susijungimą ir sako, kad tautininkų prisijungimas nesustiprins dešiniojo politinio flango, nes tautininkai neturi nei gausaus narių būrio, nei gausaus rinkėjų būrio, ta?iau Tėvynės sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos susijungimas yra svarbus ne paprastąja rinkėjų ar narių aritmetine suma, o pirmiausia labai svarbios Lietuvos politinės istorijos, tarpukario Lietuvos politinės istorijos konsolidacija ir pagarba tai istorijai; antras dalykas – tai šiuolaikinės politinės minties konsolidacija, kurioje konservatizmas, tautiškumas-patriotizmas ir krikš?ioniškoji demokratija dera šalia vienas kito, vienas kitą papildo. Politinės istorijos ir politinės minties konsolidacija yra žymiai daugiau nei paprastoji rinkėjų balsų aritmetika. Esu įsitikinęs, kad einame tinkamu keliu.
Jūs paminėjote ir krikš?ioniškąją demokratiją. Kadangi esate vienas iš derybininkų, kurie ruošia dokumentus ir dviejų didžiausių Lietuvos centro dešiniųjų partijų, Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikš?ionių demokratų, susijungimui, gal galėtumėte papasakoti, kaip vyksta šis procesas?
Lietuvos krikš?ionių demokratų partijos vadovai pasiūlė pradėti pokalbius apie galimą dviejų partijų susijungimą, o po to Tėvynės sąjungos taryba ir Krikš?ionių demokratų partijos konferencija nusprendė pradėti derybas dėl abiejų partijų susijungimo. Tėvynės sąjungos prezidiumo sprendimu į keturių derybininkų grupę buvau įtrauktas ir aš. Galiu pasidžiaugti, kad derybos ir diskusijos ruošiant susijungimui reikiamus dokumentus buvo pakankamai geranoriškos ir pasižymėjo ypatinga pagarba vieni kitiems ir savitarpio supratimu. Tėvynės sąjungos prezidiumo buvo nuspręsta nuomonės atsiklausti Tėvynės sąjungos deleguotų atstovų suvažiavime, ar jie pritartų tokiam susijungimui. Po balsavimo, kuriame balsavo 653 delegatai, net 623 pritarė partijų susijungimui. Tvirta parama, kurią susijungimo plano atžvilgiu išsakė mūsų partijos suvažiavimas, tapo labai geru startiniu impulsu. Panašius sprendimus savo forume yra priėmę ir krikš?ionys demokratai.
Ar galėtumėte papasakoti apie ruošiamus susijungimo dokumentus, ir kokioms ideologinėms srovėms atstovaus jungtinė partija, jeigu tam pritars Lietuvos krikš?ionių demokratų partijos suvažiavimas?
Jau yra paruošti ir baigiami derinti jungtinės partijos įstatai, jungimosi sutartis ir susitarimai dėl Lietuvos krikš?ionių demokratų ir Tėvynės sąjungos partijos narių atstovavimo centrinėse ir teritorinėse jungtinės partijos valdymo institucijose. Šiuo metu baigiame derinti jungtinės partijos programą. Programa yra paremta Europos liaudies partijos pagrindinėmis vertybėmis, nes ir krikš?ionys demokratai, ir mes, Tėvynės sąjunga, esame visateisiai šio partinio aljanso, kuris Europoje vienija krikš?ioniškąsias vertybes išpažįstan?ias ir propaguojan?ias partijas, nariai. Beje, šio aljanso nariai yra ir Lenkijos Pilie?ių platforma, kurių lyderis, premjeras D. Tuskas, taip pat šiuo metu Vokietijos valdan?iosios partijos CDU, taip pat priklauso Europos liaudies partijų šeimai ir kurios lyderė – šiuo metu Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Beje, Vokietijos mums giminingos partijos programoje sakoma, kad „CDU save kildina iš konservatyvios, liberalios ir krikš?ioniškos – socialinės politinės minties“. Kaip spaudos konferencijoje pasakė Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius, ,,Tėvynės sąjunga taip pat siekė, siekia ir sieks atstovauti ir ginti pla?ią europietiškos centro dešinės politinę idėją Lietuvoje, ji apimtų tiek konservatyvų požiūrį į stiprios valstybės ir tautinių vertybių svarbą, tiek krikš?ionišką požiūrį į visuomenės moralinių vertybių ir asmens dorybių reikšmę, tiek ir liberalų požiūrį į dinamiškos ekonomikos, galin?ios konkuruoti globaliame pasaulyje, ambiciją. Tik tai ir gali sukurti laimin?ios Lietuvos formulę, Lietuvos, kuri įvairiais aspektais būtų verta mūsų pasididžiavimo.“
Ta?iau nežiūrint pakankamai sėkmingų derybų respublikiniu lygmeniu, gana įvairi situacija yra skyriuose. Kokia situacija Utenoje?
Skyriuose situacija tikrai gana įvairi. Pavyzdžiui, Akmenėje ir kai kuriuose kituose rajonuose Lietuvių tautininkų partijos skyriai yra pakankamai stiprūs, nes tuose skyriuose vadovavo stiprūs, organizaciją vienijantys lyderiai. Ta?iau kai kur net ir negausių partijų skyrių nariai paskęsdavo nereikalingose tarpusavio kovose dėl lyderystės skyriuose, tam skirdami pernelyg didelį dėmesį, o bendruomenėse jų veiklos nebuvo matyti. Deja, Utenoje taip pat Lietuvių tautininkų skyriaus veikla, manau, dėl skyriaus vadovų nepakankamo veiklumo buvo beveik nematoma, o galiausiai pats skyrius buvo kažkodėl išformuotas. Todėl mes kreipėmės į buvusius šios partijos Utenoje narius, kuriuos gerai prisimename kaip pagarbos vertus bendražygius, kuriuos teko pažinti ir bendroje veikloje, viename sąraše dalyvaujant 2002 metų savivaldybių tarybų rinkimuose, todėl ir vėl kvie?iame ateiti ir vienytis bendrai veiklai, nes ir Utenoje, puoselėjant tautines-patriotines vertybes ir tradicijas, galima dar daug nuveikti. Bet kokiu atveju, atsižvelgiant i partijų susijungimo sutartį, ir Utenos Tėvynės sąjungos skyriuje bus įsteigta Tautininkų frakcija. Jeigu ko dar ir nesuspėjome pakalbinti arba tiesiog neradome, prašome kreiptis į Tėvynės sąjungos Utenos skyriaus vadovus.
Kaip, manau, daugeliui žinoma, Krikš?ionių demokratų partija yra pakankamai stipri skyrių ir atstovavimo savivaldybių institucijose prasme. Ta?iau skyriuose situacija taip pat yra gan įvairi. Kai kur krikš?ionys demokratai ir Tėvynės sąjunga veikia bendrai, t.y. savivaldybių tarybose dirba bendrose frakcijose arba kartu dirba savivaldybių valdymo institucijose. Bet yra ir tokių skyrių, kur vieni yra valdan?iose koalicijose, kiti yra opozicijoje ir atvirkš?iai. Ta?iau, manau, partijų jungimasis – puiki proga galų gale iš politinio Lietuvos gyvenimo išgyvendinti ir šį ideologiškai nepaaiškinamą nesusipratimą, dėl kurio taip pat dažnokai tenka aiškintis rinkėjams. Manau, reikės šiek tiek geranoriškumo, vieni kitiems pagarbaus dialogo ir visos problemos bus išspręstos.